Jak zostać członkiem Cechu

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być :

  1. rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle,
  2. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 1 rok,
  3. wspólnicy spółek cywilnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.

Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu a działalność tą prowadzi na terenie województwa Wielkopolskiego.

 

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja  powinna być podpisana przez zainteresowanego zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.