O Cechu

Podstawowym celem Cechu jest wspieranie przedsiębiorczości i podnoszenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie usług w zakresie doradczym, szkoleniowym i informacyjnym.

 

Intencją pracy Cechu jest pomoc przedsiębiorcom a w dalszej kolejności podniesienie  konkurencyjności ich firm i aktywności na rynku. Chcemy, aby lokalne przedsiębiorstwa miały dostęp do rzetelnej informacji, doradztwa w sprawach prowadzenia  działalności gospodarczej, a także możliwości szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być:

 1. rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle,
 2. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 1 rok,
 3. wspólnicy spółek cywilnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.

Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu a działalność tą prowadzi na terenie województwa Wielkopolskiego.

 

Warunki przyjęcia do Cechu >>

 

Na dzień 1.01.2013 roku Cech zrzesza 158 zakładów rzemieślniczych z terenu: Gminy Murowana Goślina, Skoki, Czerwonak, Oborniki, Wągrowiec, przeważające branże to: stolarstwo, murarstwo, mechanika pojazdowa i blacharstwo pojazdowe, malarstwo, cukiernictwo, fryzjerstwo, handel.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

CECHU RZEMIEŚLNIKÓW, KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

W MUROWANEJ GOŚLINIE

 

  Problematyka pracy Cechu to przede wszystkim:

 • współpraca ze szkołami zawodowymi
 • sprawy szkolenia młodej kadry rzemieślniczej
 • egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
 • organizacja kursów niezbędnych dla pracodawców i pracowników rzemiosła
 • refundacja wynagrodzeń uczniowskich
 •  zagadnienia ZUS-u
 • pomoc podatkowa
 • organizacja pozostałych kursów -w miarę potrzeb
 • gospodarka finansowa
 • pozyskiwanie środków pomocowych.

Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu uchwałą nr 9/02 z dnia 5.04.2002 roku przekazała Cechowi uprawnienia do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

Na dzień 1.01.2013 roku w 112 zakładach rzemieślniczych szkolą się pracownicy młodociani – są to uczniowie uczęszczający do  ZSZ w Murowanej Goślinie, ZSZ w Skokach, ZSZ w Wągrowcu, a także ZSZ w Obornikach i Rogoźnie.

 

Uczniowie rzemiosła  kończą naukę zawodu egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

W  Cechu znajduje się punkt refundacji szkoleń uczniów  przez przedsiębiorców, gdzie dokonywane są rozliczenia refundacji członków Cechu oraz uzyskanie informacji dla rzemieślników szkolących młodocianych o nowych zasadach dofinansowania za wyszkolenie ucznia (wg miejsca zamieszkania młodocianego pracownika).

 

Doskonalenie zawodowe członków naszego Cechu dotyczy:

 1. organizowania szkoleń tematycznych dla przedsiębiorców
 2. organizowania spotkań branżowych
 3. organizowania kursów specjalistycznych takich jak:
 1. Kurs BHP i P.Poż. okresowy  dla pracodawców i osób kierujących zespołem ludzkim
 2. Kurs BHP i P. Poż. podstawowy dla pracodawców i kadry kierowniczej
 3. Kurs pedagogiczny dla pracodawców (przygotowanie do wykonywania obowiązku instruktora praktycznej nauki zawodu)
 4. Szkolenie unijne – pozyskiwanie funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw .

W Cechu znajduje się także punkt pierwszego kontaktu dla osób, które poszukują rzetelnej informacji na temat lokalnych firm w celu nawiązania współpracy gospodarczej, a także informacje dotyczące zagadnień ZUS-u i pomoc podatkowa.

 

Współpracujemy także z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „AVIVA” S.A. Współpraca ta polega na  prowadzeniu technicznej  obsługi w biurze Cechu ubezpieczonych członków.

 

Członkowie naszego Cechu biorą czynny udział w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym naszej gminy.