Statut Cechu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

 

 1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego Rzemiosła.

 1. Cech posiada osobowość prawną.

 1. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ( Dz. U. Nr. 100 z 2001 r. poz. 1080 z późniejszymi zmianami ), oraz ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz. U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56 z późniejszymi zmianami).

 1. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z 22 marca 1989 r. ( Dz. U. Nr. 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami ), ustaw wymienionych w ust. 3, oraz niniejszego statutu.

§ 2

 

Cech zrzesza członków z terenu Wielkopolski.

 

§ 3

 

 1. Cech nosi nazwę : Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców .

 1. Siedzibą Cechu jest Murowana Goślina , Plac Powstańców Wielkopolskich 13.

§ 4

Cech jest dobrowolnym członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

 

 

II ZADANIA CECHU

 

§ 5

 

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

1/ utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno- organizacyjnej mającej na

celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,

3/ współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno- politycznej członków,

4/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,

5/ udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

6/ przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,

7/ badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i poprodukcyjnych,

8/ udzielenie członkom pomocy w drodze udzielenia porad i informacji, wystąpień i interwencji,

9/ udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

10/ rozpatrywanie skarg na działalność członków,

11/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle,

otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw pokazów oraz muzeów,

12/ współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń , projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach stosowania ich przez członków.

13/ organizowanie pomocy w ponoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,

14/ propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

15/ współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,

16/ organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,

17/ organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,

18/ delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

19/ dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydanie w tym przedmiocie opinii,

20/ wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

21/ wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.

 

III CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 6

 1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być :

 

1/ rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle ,

2/ osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 150 pracowników, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 1 rok,

3/ wspólnicy spółek cywilnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.

 1. osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu a działalność tą prowadzi na terenie województwa Wielkopolskiego.

§ 7

 

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.

 

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

3.Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

4.Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r o rzemiośle.

 

§ 8

 

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie od walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 

 1. Członkowie mają prawo :

1/ korzystania pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,

2/ wybierania i wybieralności do organów cechu,

3/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu,

4/ wnoszenie odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka – do walnego zgromadzenia,

5/ obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielenia wyjaśnień,

6/ wglądu w protokóły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7/ uzyskiwania od organów cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,

8/ posługiwanie się legitymacją członka cechu.

 1. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który :

1/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnych orzeczeniem sądu powszechnego,

2/ został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

3/ zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

 

§ 10

 

Członkowie Cechu obowiązani są :

1/ przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

2/ stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3/ regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4/ poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonania rzemiosła,

5/ podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6/ rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sposób rozpatrywać je i załatwiać.

 

§ 11

 

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu.

 

§ 12

 

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1/ wystąpienia,

2/ wykreślenia,

3/ wykluczenia.

 

§ 13

 

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej .

2.Wystąpienie członka z Cechu następuje w trybie natychmiastowym od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu licząc od końca m-ca , w którym nastąpiło wypowiedzenie.

 

§ 14

 

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

 

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

 

§ 16

 

 1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.

 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

 5. O terminie Walnego Zgromadzenia , na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.

 6. W przypadku uwzględniania przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

 

§ 17

 1. Wysokość składki cechowej , ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową, właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania składki oraz terminów jej płatności.

 2. Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18

 

 1. Uchwałą walnego zgromadzenia może nadać godność :

1/ „ honorowego starszego” lub „ honorowego członka” cechu osobom , które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła , a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,

2/ Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

IV ORGANY CECHU

 

§ 19

 

 1. Organami cechu są:

  1. Walne zgromadzenie członków

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

  4. Sąd Cechowy.

 2. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,C i D.

 3. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

 4. Wybory starszego cechu oraz do organów , o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym lub jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym lub jawnym.

 5. Przy obliczeniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

  1. Walne zgromadzenie członków

 

§ 20

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działań

 

§ 21

 

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1/ uchwalenie statutu i jego zmian,

2/ wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,

3/ określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

4/ uchylanie planów i programów rozwoju rzemiosła , planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,

5/ rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium zarządu lub poszczególnym jego członkom.

6/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8/ upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9/ uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,

10/ nadawanie godności członka honorowego cechu,

11/ rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,

12/ wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

 

§ 22

 

Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów , oddanych w głosowaniu tajnym lub jawnym.

 

§ 23

 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku , najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały zarządu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.

 1. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie :

1/ komisji rewizyjnej,

2/ izby rzemieślniczej,

3/ ¼ ogólnej liczby członków cechu.

 1. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wyborcza przez ¼ ogólnej liczby członków cechu.

§ 24

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walne Zgromadzenie zawiadamia wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem za potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

1/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2/ sprawozdania zarządu,

3/ projektów podstawowych uchwał,

4/ protokół poprzedniego walnego zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć , że w przypadkach nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.

 

§ 25

 

 1. Walne Zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

 1. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

 

§ 26

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków cechu.

 2. Jeżeli liczba obecnych członków jest mniejsza od liczby określonej w ust 1. zarząd obowiązany jest zwołać ponownie Walne Zgromadzenie członków w tym samym dniu , nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od terminu pierwotnego. Przy ponownym zwołaniu Walnego Zgromadzenia zebranych członków nie stosuje się postanowienia ust. 1.

 3. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

 4. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 27

 

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

B. Zarząd Cechu

 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

§ 28

 

 1. Zarząd składa się z 9 osób w tym ze starszego cechu 2 podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 4 członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie : starszego cechu a pozostałych członków razem, jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 z-ców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie większej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden głos.

 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch podstarszych, skarbnika i sekretarza.

 3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

 4. Do Zarządu cechu wybierani mogą być członkowie Cechu.

 5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 7 letni okres członkostwa w Cechu.

 6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 Statutu.

 

§ 29

 

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście.

 

W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe W.Z. zastępuje go podstarszy cechu.

 

§ 30

 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 1. Do zakresu działania zarządu należy kierować całokształtem działalności Cechu a w szczególności:

1/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2/ gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, a zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 20,

3/ zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowanie wniosków na zgromadzenia,

4/ realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

5/ powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu, oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

6/ ustalenie systemu wynagrodzeń,

7/ przyjmowanie oraz wykreślenie członków Cechu.

 

§ 31

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w m-cu

 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbywać się możliwie w najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

§ 32

 

 1. Posiedzenia Zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.

 2. O czasie i m-cu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 3 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.

 3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

 

§ 33

 

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków w tym starszego cechu oraz podstarszego cechu.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.

 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. Komisja rewizyjna

 

§ 34

 

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem, walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.

 2. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków i z 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden głos przewodniczącego.

Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

 

§ 35

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1/ badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu , z tym że wniosek ¼ ogólnej liczby członków cechu

 • zarządu cechu

 • badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2/ badanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3/ składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonywanych czynności,

4/ przekładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi lub poszczególnym członkom,

5/ wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.

 

D. Sąd cechowy

 

§ 36

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonania rzemiosła.

 

§ 37

 

 1. Sąd cechowy składa się z 5 członków i z 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.

 2. Sad cechowy wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 

§ 38

 

 1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy z własnej inicjatywy,

 2. Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 39

 

 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:

1/ upomnienie,

2/ naganę,

3/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,

4/ pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

 1. W przypadku rozpatrywania spraw członka sąd cechowy może – niezależnie od orzekania kary- zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczej.

 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

 

§ 40

 

 1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.

 1. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

2/ umyślne działanie na szkodę cechu,

3/ uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,

4/ naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonania rzemiosła.

 

§ 41

 

 1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

 

§ 42

 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu cechu.

 

 

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

 

§ 43

 

 1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.

 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.

 3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe

 4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.

 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczących sekcji określa Zarząd cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu cechu z głosem doradczym.

 6. Do zadań sekcji należy:

1/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,

2/ prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3/ wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4/ otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5/ aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

 1. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi cechu.

 

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 

§ 44

 

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.

 

§ 45

 

Cech uczestniczy dobrowolnie w kosztach działalności samorządowo- organizacyjnej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Związku Rzemiosła Polskiego.

 

VII. BIURO CECHU

 

§ 46

 

 1. Kierownik biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.

 2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

 3. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 4. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem cechu.

 

§ 47

 

 1. Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3- letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.

 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3- letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

 

§ 48

 

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura Cechu.

 

 

VIII. REPREZENTACJA CECHU

 

§ 49

 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego cechu lub podstarszego cechu oraz kierownika biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

§ 50

 

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.

 

IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§ 51

 

 1. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni , licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania,

 2. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech,

 3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu , jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami,

 4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

X. LIKWIDACJA CECHU

 

§ 52

 

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.

 

Statut Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców wchodzi w życie w dniu podjęcia Uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków i obowiązuje od 16 kwietnia 2005 roku.

 

 

 

Podstarszy Cechu Starszy Cechu

 

 

Apoloniusz Twaróg Jerzy Pędziński